دانلود پروژه رشته حمل و نقل

مطالعات ترافیکی طراحی پارکینگ

 همراه با با فایلهای اجرایی

 
مقدمه
درطرح ریزی و ساماندهی مراكز شهرها، سیاست اصلی باید درجهت تشویق استفاده از وسایل نقلیه جمعی باشد. اما، اگر خودروها به مناطق مركزی شهرها دسترسی نداشته باشند، این مراكز درشهرهای جدید رونق نمی گیرد، و شهرهای موجود رونق و جنب وجوش خود را ازدست می دهند و به مناطق راكد و دل مرده ای كه مطلوب شهروندان نیست تبدیل می شوند.در شهرهای بزرگ، یافتن جایگاه پارک یکی از معضلات رانندگان وسایل نقلیه شخصی می باشد. متاسفانه در سالهای گذشته به این مهم توجهی نشده است و پارکینگ های موجود ،بسیار کمتر از نیاز فعلی به محل پارک خودرو است و هر ساله با افزایش تعداد وسایل نقلیه شخصی ،این مشکل رو به فزونی می رود. 
 
 
بنابراین وسایل نقلیه شخصی حتی بدون توجه به تابلو های ایست ممنوع و یا پارک ممنوع در کناره خیابانهای پر تردد شهری که محلی برای پارک کردن و یا مانور آن در نظر گرفته نشده است ،توقف کرده و مشکلات عدیده ای را برای حمل و نقل شهری ایجاد می کنند ؛ در نتیجه ضرورت دارد هرگونه تلاشی برای بهبود این روند ، در زمانه حمل و نقل شهری مورد استقبال قرار گیرد.
 
 بنابراین، در بافت های پر، حذف پاركینگ های خیابانی باید تدریجی و همزمان با فراهم ساختن پاركینگهای عمومی باشد. در توسعه های جدید، طرح ریزی شهری باید وسایل نقلیه جمعی، سیستم پیاده روی و دوچرخه سواری، و پاركینگ های عمومی را هماهنگ با یكدیگردرنظر بگیرد و طرح كند.در فراهم ساختن پاركینگ های عمومی، سیاست اصلی باید این باشد كه استفاده كنندگان از آنها، حداقل بهای كامل این استفاده را بپردازند. درشهرهای بزرگ ممكن است به منظور تنظیم حجم ترافیك درمناطق مركزی شهر، نرخ كرایه پاركینگ را حتی بیشتر از هزینه تمام شده آن تعیین كنند. در این موارد، به نرخ كرایه پاركینگ باید به عنوان عامل مؤثری در تنظیم تقاضا نگاه كرد.
 
 
کلمات کلیدی:

پارکینگ

طراحی معماری پارکینگ

استانداردهای معماری مربوط به پاركینگ

 
 
 

معیارهای انتخاب محل مناسب پاركینگ:

درانتخاب محل پاركینگ، باید موقعیت محل اتصال پاركینگ را به شبكه خیابانها كاملا سنجید. درسنجش دسترسی پاركینگ به خیابان باید عوامل زیر را درنظر گرفت:
 
- تداخل با ترافیك خیابان
- تداخل با ترافیك متوقف در تقاطعها در زمان قرمزبودن چراغ راهنما
- تداخل با ممنوعیت گردشها و یا سایر علائم و مقررات كنترل ترافیك
 
 
 
 
فهرست
 

فصل 1 :ضوابط واستانداردهای معماری مربوط به پاركینگها

مقدمه 5
استانداردها: 8
شکل 1 -ب  نمونه ای از استانداردهای وسایل نقلیه در مدلهای مختلف 9
ابعاد و سطح اشغال خودرو ها درحالات مختلف: 9
جدول 1 عرض راه عبور بر حسب زاویه پارک 10
شکل 2 تامین میدان دید برای رانندگان در زوایای پارک مختلف 12
شکل 3 مقایسه سطح اشغال برای زوایای پارک مختلف 14
ابعاد جاپارك، به شرح زیر تعیین می شود: 14
پاركینگ معلولین: 15
جدول 3 حداقل تعداد جاپاركهای اختصاص یافته به معلولین در مقایسه با کل جا پارکها 15
شکل 4 نمونه ای از جا پارک معلولین 17
شکل 5 ابعاد استاندارد برای جاپارک معلولین 19
طراحی مسیرهای دسترسی: 24
شکل 7 شعاع گردش خودرو 25
انواع پاركینگ: 25
شکل 8 نمونه هایی ازپاركینگهای روی سطح زمین 27
پاركینگهای چند طبقه: 28
خصوصیات شیب بندی در پاركینگها: 29
زاویه شكست رمپ 29
شکل 10 استفاده از سطوح كمكی با شیب كمتر 30
شکل 11  (a) زاویه شروع رمپ،  (b) زاویه انتهای رمپ 31
خروجی های سواره: 31
شکل 13 تمهیدات لازم برای خروجی به خیابان و پیاده رو 33
انواع سیستمهای شیب بندی: 33
بررسی حركت در سطوح شیبدار 34
رمپ های مستقل و همجوار 35
شکل 14 نمونه های پاركینگ ها با رمپ مستقل و همجوار 35
رمپ های هم مركز در مقایسه با طرح رمپ های دو قلو 36
شکل 15 رمپ های هم مركز، دوقلو و دندانه اره ای 37
انواع رمپهای هندسی 38
الف- سیستم شیب بندی مستقیم 39
شکل 17 سیستم رمپ مستقیم موازی با یك چال رمپ 39
شکل 19 سیستمهای نیم طبقه ای 41
شکل 21 رمپ های مستقیم معكوس در دو طرف 42
ب- سیستمهای نیم طبقه یا طبقات شكسته 43
C -   سیستم نیم طبقه ای با راهرو های دو طرفه 44
شکل 22 پلان ومقطع از پاركینگ طبقاتی درسیستم نیم طبقه ای 44
شکل 23  سیستم چند طبقه با طبقات سه ترازه 45
شکل 24 حالت كلی سیستم طبقات شیبدار 45
شکل 25 سیستم سطح شیبدار دوتایی با نقطه ارتباطی درناحیه میانی 46
د- سیستم رمپ های حلزونی 47
شکل 26پاركینگ چند طبقه با راههای اتصالی حلزونی در دو طرف 47
شکل 27 پاركینگ چند طبقه با دو رمپ حلزونی ورودی و خروجی در یك محل 47
شکل 28 پاركینگ چند طبقه با رمپ حلزونی درمركز 48
شکل 29 سیستم سطح شیبدار با نقطه ارتباطی در ناحیه میانی 49
شکل 30 نمونه هایی از سیستم رمپ حلزونی 50
و- رمپ های خروجی سریع 51
شکل 31 نمونه هایی از خروجی های سریع مستقیم و منحنی 51
درجه شیب رمپ 52
شکل 32  نمودار ارتباط بین كف تا كف طبقه ،درجه شیب و طول شیب رمپ در پاركینگ 53
نمونه هایی از پاركینگهای طبقاتی اجراشده 55
گاراژ زیمنس (آرشیتكت هانس اف هرتلاین)          پاركینگ طبقاتی فالكونت درپاریس بامسیر حركتی یكطرفه 55
پاركینگ طبقاتی موتور مارت دربوستون با راه شیبدار مضاعف برای 2000 خودرو كه یكی ازبزرگترین پاركینگهای طبقاتی دنیاست. 55
پاركینگ طبقاتی گاز اول دررم با سطح شیبدار در داخل ووید 56
پاركینگ طبقاتی و مسیر طولی شیبدار 56
پاركینگ طبقاتی با مسیر شیبدار در خارج ازساختمان 57
 

فصل 2 :ضوابط و مقررات شهرداری مربوط به پاركینگها 61

ضوابط و مقررات پاركینگها 62
1-  ضوابط پاركینگها مربوط به سازمان حمل ونقل وترافیك تهران 62
2- ضوابط و مقررات عمومی مربوط به پاركینگ ساختمانها در تهران 63
3- بخشی دیگر ازضوابط پاركینگهای معمولی وعمومی درشهر تهران 64
پاركینگ كاربریهای مسكونی: 65
پاركینگ كاربریهای تجاری ، اداری، بهداشتی و آموزشی 65
پاركینگ كاربریهای صنعتی و انبارداری 66
 

فصل3- مطالعات ترافیکی پروژه 64

3-1- تعاریف 65
3-2- مشخصات کلی پروژه 63
مشخصات کلی زمین محل پروژه 70
موقعیت و مشخصات مجتمع تجاری- مسکونی سیزده آبان 72
 

فصل 4- تحلیل ترافیکی پارکینگ  75

فصل 5- بررسی گزینه پیشنهادی  94
منابع و ماخذ 107
پیوست 1- مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه ها 108