دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رسانه

ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

 
 
 
 
 
 
1-1- طرح مسئله
    تاریخ تحول تکنولوژیهای ارتباطی نشان داده است وقتی رسانه جدیدی اختراع می‌شود عده‌ای فکر می‌کنند که رسان ه های قدیمی از بین می‌روند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که هنوز هم از رسان ه های قدیمی به اشکال مختلف استفاده می‌شود. چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را ندارد. در حال حاضر رقابت بیشتر رسان ه های مختلف برای جذب مخاطب بیشتر است چرا که افزایش منابع فرستنده به رقابت رسانه ها منجر می‌شود؛ رقابتی که در جهت جذب مخاطبان هرچه بیشتر است؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی‌هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن نسبت به گذشته مشخص می‌شوند. 
 
یک ملاک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانه‌ای، بررسی تعداد و میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگیزه یا تغییری که در رفتارمخاطب بوجود می‌آورد واین، زمانی حاصل می‌شود که یک رسانه دارای ویژگیهای متمایز و متفاوت نسبت به سایر رسان ه ها باشد. در حال حاضر حدود 60 ایستگاه رادیویی در ایران فعالیت می‌کنند. بدون شک بعضی از این مراکز نسبت به بعضی دیگر از تعداد مخاطبان کمتر یا بیشتری برخوردارند. دلایل این موضوع می‌تواند بسیاری از موارد کمی و کیفی را شامل می‌شود. از آنجا که یکی از ویژگیهای کار علمی، تحدید موضوع است در این پژو هش، رسانه رادیو بررسی می-شود و از میان عوامل زیادی که در موفقیت و یا شکست رسانه رادیو تاثیر گذار است به بحث خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو پرداخته می شود. خلاقیت فرایندی است كه بوسیله آن چیزی مثل فكر،‌ایده یا یك شی جدید تولید شودخلاقیت شیوه‌ای از تفكراست كه اید ه های  جدید را  بوجود  می‌آورد (كینگ واندرسون، 1386،ص17) . 
 
      در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از یک د هه فعالیت تجربی در رادیو و مصاحب ه های مقدماتی با افراد کارشناس، مشخص شد که خلاقیت عنصر مهم، تاثیر گذاری در رادیو است و یکی از عوامل مؤثر بر افت مخاطبان رادیو موضوع کیفیت برنام ه های رادیو است که دچار روزمرگی، تکرار و اصول کلیشه‌ای  شده است. خلاقیت  عنصربا اهمییتی در این میان است. در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام شد، این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که ابعاد و مؤلف ه های برنامه‌سازی خلاق کدامند و همچنین چه عواملی باعث افزایش  یا کاهش خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو می‌شود؟ 
 
 
 
کلمات کلیدی:

رسانه

خلاقیت در رادیو

شناخت ابعاد خلاقیت

اصول برنامه سازی خلاق

 
 
 
2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق
     با توجه به اهمیتی که رسانه ها در زندگی افراد دارند هر‌گونه پژوهشی که بتواند جایگاه رادیو را در زندگی مردم پر‌رنگ سازد، دارای اهمیت است. ضرورت و اهمیت هر تحقیقی از دو جنبه نظری و کاربردی می‌تواند مطرح باشد. این تحقیق در ‌درجه اول سعی دارد، دانش نظری موضوع و جنب ه های جدید برنامه سازی خلاق در رسانه رادیو راشناسایی کند. در بحث برنامه سازی خلاق متون و گزارش و در کل اسناد مکتوب بسیار کمی در داخل ایران درباره برنامه سازی خلاق وجود دارد و انجام این پایان نامه می تواند خلاء موجود را پرکند و بر دانش نظری موضوع بیافزاید. و  در درجه دوم این تحقیق اصول و مولفه هایی را مشخص می‌کند که چنانچه در برنامه‌سازی رادیو به کار برده شود؛ می‌تواند باعث افزایش جذب مخاطب، تاثیرگذاری بیشتر، و دستیابی به اهداف و سیاست های ایستگاه رادیوی مورد نظر شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب
توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو و شناخت ابعاد و مولفه های آن 1
 
فصل اول:كلیات و طرح تحقیق 3
1-1- طرح مسئله 4
2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 5
3-1- هدف اصلی تحقیق 6
4-1- سؤال اصلی تحقیق 6
6-1- تعریف مفاهیم 6
 
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق 8
1-2- تحقیقات پیشین 8
2-2- نظریه های مربوط به موضوع تحقیق 9
1-2-2- اهمیت ارتباطات جمعی 9
د- قابل رویت بودن آثار پیام 10
هـ- ارتباط سطحی و ناپایدار 11
2- نهادی بودن ارتباطات جمعی 13
3- وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتماعی 14
2-2-2 وسایل ارتباط جمعی 16
3-2-2- رادیو 17
4-2-2- تعریف و تاریخچه مخاطب 23
5-2-2- مخاطب و تحول‌های آن 24
6-2-2- نظری ه های مخاطب 25
7-2-2- فعالیت مخاطب(فعال و منفعل) 26
8-2-2- مخاطب رادیو 28

1-8-2-2- قدرت انتخاب و گزینش مخاطبان در ایران 30

رویکرد مصلحت گرا 31
رویکرد نیاز محور 31
رویکرد نیاز مصلحت 32
ب) رادیوهای اختصاصی 33
ج) رادیوهای تخصصی 33
4-9-2-2- معایب رادیو 34
6-9-2-2- برنامه 36
1- 6-9-2-2- برنامه زنده 36
2-6-9-2-2- برنامه ترکیبی 36
9-9-2-2- تکنیک‌های ساخت برنامه با مواد زیر امکان پذیر است: 37
10-9-2-2- قالبهای رایج در ایران 37
10-2-2-  تغببرات محیطی، سازمان‌ها و خلاقیت 38
11-2-2- خاستگاه خلاقیت 40

12- 2- 2- مفهوم شناسی خلاقیت 42

13- 2- 2- فراگرد خلاقیت 45
2- افزایش حساسیت افراد نسبت به مسأله 47
3- مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم ساختن مواد خام لازم 47
4- ایجاد سلاست فکر 48
5- استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسأله 48
6- درخشش ناگهانی یک فکر 49
1-14-2-2- انواع خلاقیت 51
15- 2- 2- ویژگیهای افراد اخلاق 53
عدهای دیگر ویژگیهای افراد خلاق را به صورت زیر دسته بندی کردهاند: 53
16- 2- 2- دیدگا ه ها در مورد افراد خلاق 56
17-2-2- دیدگا ه های مختلف درباره خلاقیت 57
2-17-2-2- خلاقیت از دیدگاه سازمانی 58
18- 2- 2- نظری ه های خلاقیت 60
نظریه های فلسفی خلاقیت 60
1-18-2-2- نظری ه های علمی خلاقیت 62
2-18-2-2- دیدگاه روانشناختی اجتماعی 63
3-18-2-2- دیدگاه عصب شناختی 64
19- 2- 2- سازمان چیست؟ 67

عوامل اصلی ساختاری در سازمانهای رسانه ای 68

20- 2- 2- خلاقیت سازمانی در سازمانها 70

1-20-2-2- عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی: 72

2-20-2-2- ساختار خلاق 74
جدول مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی 75
3-20-2-2- فرهنگ سازمانی خلاق 77
4-20-2-2- محیط خلاق 77
سبک مدیریت مناسب 80

21- 2- 2- عوامل موثر بر خلاقیت: 81

1- عوامل فردی: 82
2- عوامل محیطی: 83
3- عوامل گروهی: 83
4- عوامل سازمانی: 84
 
فصل سوم روش تحقیق 91
مقدمه 91
1-3- روش بررسی 92
1-1-3-روش اسنادی یا كتابخانهای 92
2-1-3-  روش پیمایشی 92
2-3- جامعه آماری 92
واحد و سطح تحلیل: 93
3-3- روش نمونه‌گیری 93
5-3- پایایی و اعتبار تحقیق 94
6-3- تکنیك گردآوری اطلاعات 95
 
فصل چهارم یافته های تحقیق 96
مولفه های سطح سازمانی: 99
جدول شماره 3- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در رابطه بامولفه های تاثیرگذار 101
مولفه های تاثیر گذار: 101
جدول شماره 6- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس 107
 
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 154
1-5- نتایج 155
2-5- پیشنهادها 165
فهرست منابع و مأخذ: ‏ 166