هدف از این تحقیق بررسی بانکداری با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچة بانکداری در جهان
تاریخچه بانكداري در ايران
ابعاد بانكداري الكترونيك در ايران
ترويج پرداخت اينترنتي براي مقابله با صفهاي طولاني بانكها
پيشينه تحقيق

 

 

 

مسایل پولی از دیر باز دارای اهمیت خاصی بوده است، تکامل تدریجی ابزار تولید، به مرور نیاز به مبادلة انواع محصولات مازاد بر مصرف فردی و خانوادگی را افزایش داد و همزمان امکان مبادله کالا به کالا را بسیار مشکل نمود. بسط تدریجی بخش خدمات با زیر مجموعه بسیار وسیع، چنین مبادلاتی را به کلی ممکن ساخت.

 

 

 

بدین ترتیب پول به صورت نهادی تاریخی ایجاد شد و واسطه مبادلات قرار گرفت که انجام آن بدون وجود پول امکانپذیر نبود. در مراحل اولیه پول تأثیری بر حجم تولید، اشتغال و سایر متغیرهای واقعی اقتصادی نداشت اما به مرور پول از حالت خنثی بودن خود خارج شد و نهادی به نام بانک ایجاد گردید که نقشه اساسی در هدایت پولها، تعیین حجم عرضة پول و انتقال اثرات سیاستهای پولی به سیستم اقتصادی در واسطهگری بین پساندازکنندگان و سرمایهگذاران دارد. این پیوند آن چنان مستحکم شده است که بدون وجود بانکداری با رونق و مدرن، امکان دسترسی به توسعة اقتصادی امکانپذیر به نظر نمیرسد.