هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سازمانی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
عملکرد سازمانی
2-8عملكرد30
2-9عملكرد، تعاريف و مفاهيم آن31
2-10الگوها و مدلهاي سنجش عملكرد و مديريت عملكرد34
2-11دلايل بهبود عملكرد38
2-12نقش هدفگذاري در ارتقاء و بهبود عملكرد41
2-13استقرار مديريت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد42
2-14شاخصهاي اندازه‌گيري عملكرد45
2-15چالشها و موانع بهبود عملكرد49
2-16اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها51
2-17پيشينه تحقيق53

 

 


2-8) عملكرد
تمامي رويكردهاي مديريتي در اجرا اهدافي را به دنبال دارند كه معمولاً اساسيترين هدف رسيدن به نتــايج دلخواه براسـاس برنامهريزيهاي قبلي برنامهريزان در سازمان است عواملي چون تغيير سريع، كسري بودجه، كوچك شدن و ساختاردهي مجدد و فشارهاي اجتماعي براي پاسخگويي بيشتر سازمانها نسبت به عملكردشان، موجب تأكيد بيشتر بر عملكرد شده است

 

 

 

عملكرد عبارت است از مجموعه‌اي از اقدامات به هم پيوستهاي از سياستها و رويه‌ها و اقداماتي كه روي دستيابي اهداف از طريق تمركز روي عملكرد ابعاد سازماني تأكيد دارد به بيان بهتر فرايندي است مبتني بر يك سري فعاليتها و به نحوي بنا شده است كه بايد از طريق تضمين بهبود مستمر عملكرد افراد و گروهها در جهت اهداف راهبردي و اثربخشي سازماني طراحي شود عملكرد عبارت است از مجموعه‌اي از اقدامات به هم پيوستهاي از سياستها و رويه‌ها و اقداماتي كه روي دستيابي اهداف از طريق تمركز روي عملكرد ابعاد سازماني تأكيد دارد نقش سازمان در دستيابي به هدفهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آنچنان برجسته است كه سازمانهاي هر جامعه را گردونههاي تحقق هدفهاي آن ميدانند

 

 

 

واقعيت اين است كه سازمانها به چندين دليل از اركان ضروري زندگي بشر به حساب ميآيند آنها به جامعه خدمت ميكنند، ما را قادر ميسازند تا كارهايي را انجام دهيم كه بدون وجود آنها از عهده شان بر نميآمديم، آنها همچنين جرياني از دانش و آگاهي ارائه مي كنند، و از نظر تعيين مسير شغلي، از منابع بسيار مهم به حساب ميآيند (حبيبي، 1392)

 

 


با در نظر گرفتن موارد فوقالذكر و نقش و تأثيراتي كه سازمان ميتواند داشته باشد، توجه روزافزوني به ابعاد گوناگون سازماني، فرآيندها، سيستمها و به ويژه آنچه كه سازمان بدان دست مييابد ـ عملكرد ـ گرديده است به عبارت ديگر، عملكرد را ميتوان نتايج قابل اندازهگيري تصميمها و اقدامات سازمان دانست كه نشان دهندة ميزان موفقيت و دستاورد كسب شده ميباشد از طرف ديگر، هيچ سازماني نميتواند چندان اثربخش باشد، مگر اينكه براي آنچه كه ميخواهد انجام دهد، برنامهاي داشته باشد

 

 

 

دستيابي به عملكرد برتر و كسب نتايج كارا و اثربخش نيز بدون داشتن برنامهاي كه در قالب يك نظام (سيستم) منسجم و يكپارچه تدوين شده و به اجرا در بيايد، يا امكانپذير نبوده و يا بسيار دشوار خواهد بود نظامي كه قادر باشد پس از طرحريزي عملكرد و تدوين برنامهها (با كمك نظامهاي برنامهريزي)، آنها را از طريق نظامهاي اجرايي با اجرا درآورده و آنگاه با ارزيابي انجام شده (با كمك نظامهاي ارزيابي)، در نهايت منجر به بهسازي عملكرد  گردد (پرويزراد، 1388)