هدف از این تحقیق بررسی حسابداری با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
حسابداری
2-1-1 بخش اول تعريف حسابداري9
2-1-2 ضرورتهاي حسابداري       10
2-1-3 موضوع حسابداري10
2-1-4  حسابداري و تحولات تکنولوژي11
2-1-5 تاريخچه حسابداري12
2-1-6 حسابداري در ايران14
2-1-7 زمينه هاي کاري حسابداري بهاي تمام شده15
2-1-9 اهميت حسابداري بهاي تمام شده15
2-1-10 كاربرد حسابداري بهاي تمام شده16
2-1-12 دايره هزينه يابي16
2-1-13 کالاي ساخته شده16
2-1-13 کالاي در جريان ساخت16
2-1-16 اجزاء و عوامل بهاي تمام شده17
2-1-17 مواد اوليه17
2-1-20 دستمزد17
2-1-23 سربار توليد18
2-1-26 مقايسه جايگاه حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده19
2-1-27 سيستم اطلاعات حسابداري صنعتي20
2-1-29گزارشات درون سازماني21
2-1-30 گزارشهاي برون سازماني21
2-1-31 انواع هزينه يابي22
2-1-33 تفاوت حسابداري بهاي تمام شده (صنعتي) با حسابداري مالي23
2-1-34 تفاوت هاي حسابداري مديريت با حسابداري مالي24
2-1-35 حسابداري مالي24
2-1-36 حسابداري دولتي25
2-1-37 حسابداري مديريت25
2-1-39 مربوط بودن(relevance)26
2-1-40 به موقع بودن(timeliness)26
2-1-41 صحيح بودن(accuracy)27
2-1-42 قابل مقايسه بودن(comparability)27
2-1-43 اهميت27
2-1-45 تصميم گيرندگان درون سازماني29
2-1-46 برنامه ريزي(planning)29
2-1-47 تهيه بودجه(budgeting)30
2-1-48 کنترل (controlling)30
2-1-49تصميم گيري در مورد قيمت هاي فروش(pricing decisions)31
2-1-50 مديريت موجوديها(inventory management)31
2-1-51 بودجه بندي سرمايه اي(capital budgeting)31
2-1-52 تصميم گيرندگان برون سازماني32
2-1-53 آشنايي با مفاهيم حسابداري در صنعت برق33
2-1-54 تهيه صورتهاي مالي شرکت توانير       35
2-1-56 روش متحدالشکل حسابداري      36
بخش دوم          37
2-2-1 مروري بر سيستم متحدالشکل مالي توانير37
2-2-2  تاسيسات برق40

 

 

هدف اوليه حسابداري فراهم آوردن اطلاعات مالي مرتبط با يک واحد اقتصادي است. بنابراين، حسابداري با ثبت و گزارش اطلاعات مالي به گروههاي مختلف استفاده کنندگان از اين اطلاعات،سرو کار دارد. مديران با استفاده از اطلاعات مالي است که مي توانند به امر برنامه ريزي و کنترل فعاليت هاي حوزه مديريت خود بپردازند.

 

 

افرادو گروههاي خارج از اين قلمرو هاي مديريتي نيز به اطلاعات مالي نياز دارند، به ويژه آنها که در تامين مالي موسسات و شرکت ها نقش دارند. هرچه نياز گروههاي مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالي بيشتر مي شود، مفهوم حسابداري نيز براي تطابق با اين نياز ها متحول تر ميشود به نحوي که تمامي حوزه هاي اطلاعاتي مالي را به نحوي با منافع استفاده کنندگان از اين اطلاعات مرتبط است، در برگيرد.

 

 

حسابداري، هرروزه نقشي اساسي تر در تمامي بخش هاي اقتصادي يافته و به ويژه با ظهور کامپيوتر ها و گسترش استفاده از آنها در شرکت ها و موسسات مختلف، بر اهميت و نقش واقعي آن افزوده مي گردد.افراد و موسسات گوناگون نظير بيمارستانها، مدارس، موسسات ديني و خيريه دواير دولتي از يکسو و شرکت ها و واحدهاي مختلف توليدي-تجاري از سوي ديگربايد اطلاعات لازم در مورد درآمد ها و مخارج خود را براساس اصول حسابداري تهيه کنند.

 

 

 

در سالهاي اخير توجه مديران به حسابداري بهاي تمام شده روز به روز بيشتر شده است و مديران بيشتري به دانستن اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده فعاليت هاي موسسات خودعلاقه مند شده اند.

 

 


بارشد تکنولوژي پردازش اطلاعات و گسترش استفاده از کامپيوتر ها، سيستم هاي حسابداري صنعتي نيز در گير با تحولات جدي بوده اند. حسابداري بهاي تمام شده به ويژه در سازمان هايي که با رقابت بيشتري مواجه اند، مورد توجه و کاربرد قرار مي گيرد. روند رو به تزايد رقابت در اين قبيل صنايع و موسسات سبب شده است تا اهميت و ارزش اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده و برآوردهاي ناشي از دسترسي به اين اطلاعات هرچه بيشتر آشکار شود. امروزه مديران بيش از هر زمان ديگري نياز دارند بدانند کداميک ازمحصولاتشان سود آورترند و کداميک از اقلام بهاي تمام شده بيشتر بايد مورد کنترل و تحت مراقبت قرار گيرند (عرب مازار ،1386،ص13).