هدف از این تحقیق بررسی مدیریت عملکرد با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مدیریت عملکرد
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش دوم   عملکرد
مقدمه76
تعریف مدیریت عملکرد77
هدف مدیریت عملکرد80
موضوعات مهم در مدیریت عملکرد81
فرایند مدیریت عملکرد83
عوامل تاثیرگزاردراجرا وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد84
مزایا ومعایب85
بهره وری89
اصول مدیریت بهره وری90
ارتباط ارزیابی عملکردومدیریت عملکرد91
ارزیابی عملکرد92
هدف نهایی ارزیابی عملکرد93
روش های ارزیابی عملکرد94
ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد96
شاخص های ارزیابی فردی97
نسبت های مالی الزام آور برای سیستم بانکی98
شاخص های کملز از عملکردمالی99
بخش چهارم  سوابق تحقیق
تحقیقات فارسی113
تحقیقات خارجی116

 

 

 

مدیریت عملکرد ترجمه عبارت انگلیسی «Performance Management» می باشد که تعاریف متعددی از آن شده است، موارد زیر از آن جمله اند:مدیریت عملکرد  : شامل استراتژی های کلیدی اندازه گیری ،نظارت وارزیابی است (لینگ و هوارد ،2007: 393)مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد.

 

 


مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می شود. ( ابیلی و موفقی،1382 : 8   )مديريت عملكرد را ميتوان روشي استراتژيك و يكپارچه برشمرد ،به منظور فراهم سازي موفقيتي پايدار براي سازمانها ،از طريق بهبود عملكرد كاركنانشان و همچنين از طريق توسعه قابليت هاي افراد و تيم ها.

 

 


مديريت عملكرد از اين رو استراتژيك است كه به مقوله هاي گسترده تر فراروي شركت مي پردازد ، از جمله اينكه آيا سازمان در محيط آن به نحوي اثر بخش فعاليت ميكند يا نه و افزون برآن ، به سمت و سوي كلي حركتي كه سازمان قصد دارد براي رسيدن و دستيابي به اهداف بلند مدت خود ، انجام دهد.مديريت عملكرد از چهار جنبه، يكپارچه است:1-انسجام عمودي-پيوند يا توازن ميان اهداف تجاري،فردي و تيمي؛ انسجام كاركردي،  پيوند ميان استراتژي هاي كاركردي در بخش هاي مختلف شركت ؛انسجام منابع انساني، پيوند ميان ابعاد مختلف مديريت منابع انساني و به ويژه توسعه سازمان ، توسعه منابع انساني و پاداش ها، براي رسيدن به نگرشي منسجم به مديريت و توسعه كاركنان ؛و  انسجام نيازهاي فردي بانيازهاي سازماني،تاحدامكان

 

 

 

با توجه به تعاریف فوق می توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با استفاده از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یکسو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارکنان به سرپرستان و مدیریت سازمان از یکسو، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می آورد. مدیریت عملکرد باعث می شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نموده و از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارکنان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرار پذیری آنها را افزایش دهند.