هدف از این تحقیق بررسی مالیات و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 


 


فهرست مطالب
مالیات و اهمیت آن
فصل دوم ادبیات تحقیق
2-مقدمه17

2-1-1- تاریخچه مالیات در ایران18
2-1-2- تعریف مالیات22
2-1-3- هدف از وصول مالیات چیست؟23
2-1-4-مبنای مالیات26
2-1-5- ظرفیت مالیاتی27
2-1-6- تعلق مالیاتی27
2-1-7- اهمیت و جایگاه مالیات28
2-1-8- مالیات بر ارزش افزوده32
2-1-9- تعريف ماليات بر ارزش افزوده33
2-1-10- تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده در جهان33
2-1-11- تاريخچه ماليات برارزش افزوده درايران35
2-1-12- مزايا و نتايج اصلي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده36
2-1-13- ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده37
2-1-14- شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده38
2-1-15- محاسبه ماليات بر ارزش افزوده
2-1-16- وظایف و تکالیف مودیان
2-2- مبانی تجربی تحقیق
2-2-1-پیشینه تحقیقات  داخلی
2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی

 

 

 


بررسي مباني نظري وچارچوب تئوريک به عنوان يکي از لازمه هاي انجام هرگونه تحقيق و بررسي مي باشد به طوريکه درقالب فصلي مجزا درساختار استانداردوتحقيقات علوم انساني وفني ومهندسي جايگاه ويژه اي در گزارش نهايي تحقيق به خود اختصاص داده است (شریفی،22:1389).

 

 

در اين فصل محقق ابتدا به مقوله مفهوم ماليات ومالیات بر ارزش افزوده وتاريخچه پيدايش آنها مي پردازد، سپس به بررسی و تشریح جرائم مالیاتی وفرار مالیاتی وتاثیرجرائم برجلوگیری از فرارمالیاتی میپردازد و جلوگیری از آن فرار مالیاتی  نهایتا به افزایش وصولی این منبع درآمدی دولت می انجامد.

 

 

 

2-1- مبانی نظری تحقیق
2-1-1- تاریخچه مالیات در ایران
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی،سرشماری و سرانه دریافت می¬شد. پس از تسلط اعراب به ایران،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجدداً به فارسی برگردانده شد.

 

 

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیات اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگ¬ها،مسافرت¬ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت شاهان تمام در¬آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می-گرفت.

 

 

 

در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می¬ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده¬ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم¬دان می نامیدند.رئیس مستوفی¬ها رامستوفی الممالک می¬گفتند که همان وزیر مالیه بود.

 

 


با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه¬داری کل،گمرک ووصول عایدات بود(محمدخانی، 1375: 14).