هدف از این تحقیق بررسی اعتماد و دلایل اهمیت آن با فرمت docx در قالب 79 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف لغوی اعتماد
تعریف لغوی اعتماد در زبان انگلیسی
تعریف لغوی اعتماد در زبان فارسی
تاریخچه مطالعات اعتماد
دلایل اهمیت اعتماد
رابطه ارتباطات و اعتماد
ابعاد اعتماد    
اعتماد به عنوان یک رابطه
اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی
اعتماد به عنوان یک قاعده فرهنگی
اشکال اعتماد
اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی
اعتماد بین شخصی
واکنش های مثبت و واکنش های منفی
اعتماد اجتماعی تعمیم یافته
انواع اعتماد اجتماعی تعمیم یافته
اعتماد نهادی یا اعتماد به نظام های تخصصی
شبکه و شعاع
رابطه اعتماد و سرمایه اجتماعی
ابعاد سرمایه اجتماعی
منابع سرمایه اجتماعی
انواع اعتماد در سرمایه اجتماعی
نقش دولت در تولید سرمایه اجتماعی
مدل ساختاری سرمایه اجتماعی
تصاویر اعتماد در نظریه های سازمانی
نظریه انتخاب عقلایی و مبادله
نظریه رفتار برنامه ریزی شده
نظریه تعادل
فرآیند اعتماد
بررسی مفهوم اعتماد در میان جامعه شناسان کلاسیک 
هربرت اسپنسر
فردینا ند تونیس
امیل دورکیم
گئورگ زیمل
ماکس وبر
تالکوت پارسونز
نظریات اعتماد از منظر جامعه شناسان معاصر
آنتونی  گیدنز
فرانسیس فو کویاما
جیمز کلمن
رابرت پاتنام
لوهمان
 عدم امنیت و بروز  احساس بی اعتمادی
رابطه اعتماد و نظم اجتماعی
کارکردهای اعتماد
عوامل ایجاد کننده و ازبین برنده فرهنگ اعتماد
نشانگان شخصیتی و خلقیات اجتماعی
سرمایه شخصی و جمعی

 

 

 

از دیدگاه ریشه یابی لغات اعتماد و وثوق Trustمعادل کلمه ایمان Faith یونانی، مورد استفاده قرارگرفته است؛ کلمه Pistis (ایمان) از فعل Pistis گرفته شده است؛ که در حالت متعدی، واداشتن و ترغیب به یک امر، معنی می دهد و در حالت لازم، وثوق و توجه به کسی و اعتماد به او و اطاعت از او است. ریشه یونانی Pistis و ریشه لاتینی Fid بسان برادران همزادند. بنابراین در ریشه کلمه Fatih، مفهوم وثوق و اعتماد و تسلیم در برابر اراده دیگری، و اطمینان به شخص دیگری مستتر است.

 

 


واژه «Trust» که معادل واژه اعتماد در زبان فارسی است، جز واژه های انگلیسی میانه است که از واژه Traust اسکاندیناوی قدیم گرفته شده که آن هم از واژه Treowe انگلیسی قدیم که به معنی ایمان داشتن است، مشتق شده است.