پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

دسته بندي : مدیریت » مدیریت آموزش
دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا،
در قالب ppt و در 306 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کليات
شناخت
ديدگاه هاي شناختي
انواع ديدگاه هاي شناختي:
الف- ديدگاه تجربه گرايي و پوزيتيوسم
ب- ديدگاه عقل گرايي
ج- ديدگاه استنباطي
د- ديدگاه ساختاري
ه- ديدگاه هرمنوتيک
نظريه توماس کوهن
تحقيق علمي چيست؟
فلسفه تحقيق علمي
هدف از آموزش روش تحقيق علمي
ويژگي ها و قواعد تحقيق علمي:
توسعه اي بودن
قابليت بررسي داشتن
نظم داشتن
تخصص طلبي
قابليت تعميم
دقت طلبي
واقعي بودن
قاعده تجاهل
صبر طلبي
جرات طلبي
نياز به مديريت واحد
رعايت اصل بي طرفي
اجتهادي بودن تحقيق
پيش نيازهاي تحقيق علمي
رابطه تحقيق علمي با آمار:
مرحله اول: نمونه گيري
مرحله دوم: گردآوري و طبقه بندي اطلاعات
مرحله سوم: تجزيه و تحليل اطلاعات
مرحله چهارم: تبيين و نمايش تحقيق
جايگاه رايانه در تحقيقات علمي:
مطالعه سوابق و ادبيات موضوع تحقيق
طبقه بندي داده ها
تجزيه و تحليل داده ها
تنظيم و نگارش گزارش تحقيق
علم
تقسيم بندي علوم از ديدگاه فلاسفه
علوم انساني
نظريه
قانون علمي
تعريف استدلال و انواع آن
فرآيند تحقيق علمي و استدلال قياسي و استقرايي
متغير و انواع آن:
الف) متغير بر اساس ارزش:
انواع متغيرها بر اساس ارزش
ب) متغير بر اساس رابطه:
الف) متغيرهاي مستقل
ب) متغيرهاي تابع يا وابسته
ج) متغيرهاي ميانگر يا واسطه
ج) متغير بر اساس نقش:
الف) متغيرهاي علي
ب) متغيرهاي توصيفي
د ) متغير هاي دو يا چند ارزشي:
متغير دو ارزشي
متغيرهاي چند ارزشي
ه) متغيرهاي جانبي:
متغيرهاي تعديل کننده
متغيرهاي کنترل
متغيرهاي مزاحم
فرآيند تحقيق علمي

فصل دوم: انواع تحقيقات علمي
تحقيقات علمي بر اساس ماهيت و روش:
الف) تحقيقات تاريخي
ب) تحقيات توصيفي
ج) همبستگي
د) تجربي و عليّ
تحقيقات تجربي (آزمايشي)
شرايط ضروري يک تحقيق تجربي:
الف) کنترل
ب) انتخاب تصادفي
ج) تکرار آزمايش
د) قابليت تعميم
نکاتي که محقق بايد در خصوص قابليت تعميم رعايت کند:
از اصل کنترل غفلت نکند.
در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفي اقدام بکند.
تاثير اشتباهات آماري را در انتخاب نمونه و طبقه بندي و تجزيه و تحليل داده ها به حداقل برساند.
محيط آزمايش را به صورت طبيعي و عادي نگه دارد.
در انجام دادن فعاليت هاي تحقيقاتي و مراحل کار و نتيجه گيري تعجيل نکند.
آزمايش ها را در موقعيت ها و شرايط مشابه تکرار نموده
از اعتبار دروني آزمايش و نيز اعتبار بيروني آن مطمئن شود
انواع متغيرهاي مزاحم:
رخدادهاي هم زمان با انجام دادن تحقيق
اجراي پيش آزمون
تغيير در روش ها و وسايل اندازه گيري
تغييرات رواني و فيزيولوژيک
افت آزمودني ها
روش هاي حذف يا کاهش متغيرهاي مزاحم:
الف)حذف متغيرها از طريق انتخاب آزمودني هايي که خصايص يکسان دارند.
ب)همتا کردن موارد: انتخاب جفت ها يا مجموعه هايي از افراد با خصايص همانند يا تقريباً يکسان و قرار دادن يکي از آن ها در گروه گواه و ديگري در گروه آزمايش
ج) معادل و هم تراز کردن موارد که عبارت است از قرار دادن آزمودني ها در گروه هاي گواه و آزمايشي
د) تحليل واريانس
ه) گزينش تصادفي
روش ها و طرح هاي اجراي تحقيق تجربي:
آزمايش با استفاده از يک گروه آزمودني:
الف) پس آزمون
ب) پيش آزمون و پس آزمون
آزمايش با استفاده از دو گروه (شاهد و آزمايش):
الف) استفاده از پس آزمون
ب) استفاده از پس آزمون و پيش آزمون
آزمايش با استفاده از چند گروه:
استفاده از طرح چهار گروهي سولومون
طرح پس آزمون چند گروهي
استفاده از پيش آزمون و پس آزمون گروهي
آزمايش با استفاده از روش تکرار آزمون

فصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مساله
مرحله انتخاب تعريف و بيان مساله داراي اقدامات نظام يافته زير است:
طرح مساله تحقيق و تعيين حدود آن
مطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيق
شناسايي و تحليل مساله تحقيق
تعيين متغيرها و تدوين مدلهاي عليّ مربوط به چهارچوب نظري تحقيق
تشريح مساله تحقيق و نگارش آن
طرح مساله تحقيق:
الف) کنجکاوي
ب) تجارب شخصي
ج) مطالعه آثار مکتوب
د ) منابع شفاهي
ه ) متقاضيان تحقيق
انتخاب و تعيين حدود مساله تحقيق
مطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيق:
الف) روش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آن ها
ب) مطالعه و فيش برداري
روش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آن ها:
استفاده از کتاب شناسي ها
استفاده از فهرست مقالات
استفاده از نمايه ها
استفاده از کتابخانه
استفاده از فهرست تحقيقات
استفاده از چکيده ها
استفاده از مجموعه مقالات
استفاده از روش مصاحبه
استفاده از آرشيو ها
استفاده از سيستم هاي اطلاع رساني رايانه اي
مطالعه و فيش برداري
محققان برای ثبت و ضبط مطالب از روش هاي گوناگون استفاده مي کنند، از جمله
علامت گذاري روي متن و حاشيه اوراق کتاب
خلاصه برداري از متن و نگارش آن
استفاده از ماشين هاي حافظه دار الکترونيکي
تهيه و تنظيم برگه ها يا کارت هاي منظم که اصطلاحاً فيش ناميده مي شود
شناسايي و تحليل مساله تحقيق
تعيين متغيّرها  و تدوين مدل هاي عليّ
نحوه بيان مساله تحقيق و نگارش آن
روش نگارش و ارزيابي مساله تحقيق
جدول کنترل و ارزيابي نگارش مساله تحقيق

فصل چهارم: تدوين فرضيه
مفهوم و تعريف فرضيه
تفاوت فرضيه و نظريه چيست؟
نقش فرضيه در تحقيق علمي
انواع فرضيه در تحقيقات همبستگي و تجربي
مطالعه چگونگي روابط بين متغيرها
ويژگي هاي يک تحقيق خوب:
الف) فرضيه بايد قدرت تبيين حقايق را داشته باشد.
ب) فرضيه بايد بتواند پاسخ مساله تحقيق را بدهد
ج) فرضيه بايد قابليت حذف حقايق نامرتبط با مساله تحقيق را داشته باشد
د) فرضيه بايد شفاف ،ساده،و قابل فهم باشد.
ه) فرضيه بايد قابليت آزمون را داشته باشد.
و) فرضيه نبايد با حقايق و قوانين مسلم و اصول علمي تاييد شده مغايرت داشته باشد .
ز) فرضيه نبايد از واژه ها و مفاهيم ارزشي استفاده کند .
ح) فرضيه بايد به مطالعه و پژوهش جهت بدهد.
ي)ب ايد به صورت جمله خبري باشد.
ک) فرضيه ها بايد مختص مساله تحقيق باشند
ل) بايد بين فرضيه ها و سوالهاي ويژه تناظر صوري و محتوايي وجود داشته باشد
شيوه تدوين، نگارش و ارزيابي

فصل پنجم: نمونه گيري
تحقيق علمي با چه هدفي انجام مي شود؟
تعريف جامعه آماري
مفهوم نمونه
محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند
انواع نمونه احتمالي:
الف) نمونه هاي احتمالي ساده:
استفاده از قرعه کشي
استفاده از جدول اعداد تصادفي
استفاده از روش منظم يا سيستماتيک
ب) نمونه گيري احتمالي طبقه بندي شده
ج) نمونه گيري گروهي يا خوشه اي
د) نمونه گيري مکاني
ه) ساير نمونه گيري ها:
نمونه گيري هاي مادر يا پايه اي
نمونه برداري چند درجه اي
نمونه مختلط
انواع نمونه هاي غير احتمالي يا تورش دار:
الف) نمونه گيري سهميه اي
ب) نمونه گيري اتفاقي
ج) نمونه وضعي
د) نمونه موردي
روش هاي برآورد حجم نمونه
عواملي که محقق در مورد تخمين حجم نمونه بايد مدنظر قرار دهد:
حجم و اندازه جامعه
ميزان تجانس جامعه يا پراکندگي صفت يا صفات جامعه
امکانات ،مقدورات و زمان
حدنصاب هاي نمونه
ملاحظات مربوط به بر آورد حجم نمونه
ويژگي هاي يک نمونه خوب به شرح زير است:
سودمندي و برخوردار بودن از جامعيت
داشتن اعتبار و کفايت وصول به مقصود
داشتن وضوح و برخورداري از طبقه بندي و تعاريف بديهي
برخورداري از سرعت در نمونه  گيري
اقتصادي بودن عمليات نمونه گيري
قابليت تعريف و تفسير صحيح

فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات
طبقه بندي ابزار اندازه گيري و گردآوري اطلاعات
ويژگي هاي ابزار سنجش
انواع ابزارهاي گردآوري اطلاعات:
الف) پرسشنامه                  
ب) مصاحبه
ج) کارت مشاهده               
د) نظرسنج
ه) فيش                           
و ) فرم
ز) نقشه گنگ و کروکي          
ح) آزمون استعداد
ط) آزمون هاي پيشرفت تحصيلي   
ي) آزمون هوش
ک) رغبت سنج                    
ل) آزمون فرافکن
ابزارها و مقياس هاي اندازه گيري:
مقياس هاي اسمي يا عددي
مقياس هاي ترتيبي
مقياس هاي فاصله اي
مقياس هاي نسبي
طيف ها
طيف بوگاردوس
طيف ليکرت
طيف گاتمن
روايي و پايايي ابزار سنجش
روايي ابزار سنجش
پايايي ابزار سنجش
عواملي که بر پايايي و روايي ابزار سنجش اثر منفي دارد:
تعريف نشدن اصطلاحات
عدم توجيه پرسشگران
عدم تجانس و همگوني پاسخگويان
تغيير شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگري
وضعيت ظاهري
عدم تناسب مراحل مختلف فرايند تحقيق

فصل هفتم: روش هاي گردآوري اطلاعات
در گردآوري اطلاعات محقق بايد به دو اصل اساسي توجه نمايد:
الف) اصل صحت
ب) اصل دقت
روش هاي کتابخانه اي
چند نکته در خصوص کتابخانه ها
انواع سند:
کتاب                                 
مقاله ها و مجله ها
ميکروفيلم و ميکرو فيش           
سايت ها
ديسک هاي رايانه اي               
اسناد اصل
اسناد دولتي                          
نشريه هاي رسمي دولتي
اسناد شخصي و خصوصي        
مطبوعات
آمار نامه ها                         
اسناد صوتي و تصويري
ابزارهاي گردآوري اطلاعات در روش کتابخانه اي:
فيش
جدول
فرم
پرسشنامه استخراج اطلاعات
نقشه و کروکي
روش هاي ميداني
پرسشنامه اي
برنامه ريزي و اجراي پرسشنامه:
الف) روش اجراي پرسشنامه
ب) پيش بيني مرجع و مرکز هدايت کننده و ناظر
ج) پيش بيني نحوه ورود به ميدان و محيط پرسشگري
د) پيش بيني اقدامات بعد از مرحله پرسشگري
نحوه ورود به ميدان ومحيط پرسشگري
اقدامات بعد از پرسشگري:
1. گردآوري و تمرکز پرسشنامه ها در ستاد مرکزي
2. بازنگري پرسشنامه هاي تکميل شده
3. بسته بندي و انتقال پرسشنامه ها از شهرها به ستاد مرکزي
4. ارسال پرسشنامه ها به گروه کدگذاري
5. ارسال نامه هاي تشکر براي افراد همکاري کننده
6. پرداخت حق الزحمه و هداياي مربوط به پرسشگران و عوامل اجرايي و تشکر از آن ها
نکات مورد توجه در مورد پاسخگويان:
رعايت انتخاب درست پاسخگويان
درک شرايط و ويژگيهاي پاسخگويان
رعایت حال پاسخگو
ملاحظات مربوط به پرسشگري:
الف) تمايل شديد پاسخگو به دادن پاسخ هاي مشابه
ب ) هاله افکني يک رفتار بر ساير رفتارها
ج ) تمايل به استفاده از حد متوسط مقياس ها
د ) بروز اشتباه در ثبت داده ها در پرسشنامه
محاسن پرسشنامه
معايب پرسشنامه
روش مصاحبه
ابزار ثبت اطلاعات مصاحبه
تفاوت پرسشنامه با کارت
ابزار مصاحبه:
الف) ابزار استاندارد شده
ب) ابزار محقق ساخته يا غير استاندارد
انواع روشهاي مصاحبه
ملاحظات اجرايي محقق در روش مصاحبه:
اطمينان ازروايي و پايايي ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات
2. رعايت شرايط مساوي از هر حيث براي مصاحبه شوندگان
3. تهيه راهنماي ويژه براي توجيه ابزار سنجش و نحوه تکميل آن تا مصاحبه گر از طريق مراجعه به آن پاسخ سوالات رابيابد
4. استفاده از ابزارهاي کمکي نظير ضبط صوت و دوربين براي نگهداري اطلاعات
5. شرکت در دوره هاي توجيهي
6. تست ابزار سنجش و اطمينان از روايي و پايايي آن
7. هماهنگي براي تعيين وقت، موافقت مقامات مسئول، رعايت ادب
8.ايجاد سازمان اجرايي و هدايت کننده در صورتي که چند مصاحبه گر باشند
زمينه هاي استفاده از روش مشاهده
انواع روش هاي مشاهده:
الف) طرح هاي مشاهده کنترل نشده
ب) طرح هاي مشاهده کنترل شده
ج) طرح مشاهده مشارکتي
د) طرح مشاهده غيرمشارکتي
ه) طرح مشاهده فردي
و) طرح مشاهده گروهي
ز) طرح مشاهده علني
ح) طرح مشاهده غير علني
نکات قابل توجه مشاهده گر
محاسن روش مشاهده
روش هاي صوتي و تصويري
روش هاي ترکيبي

فصل هشتم: کدگذاري، استخراج و طبقه بندي داده ها
کدگذاري
منظور از کدگذاري در تحقيقات ميداني
مواردي که محقق در زمان طراحي پرسشنامه و قبل از اجراي عمليات ميداني بايد کدگذاري نمايد:
1. پرسشنامه
2. منطقه و ناحيه
3. صفحات
4. سؤالات
5. گزينه ها
6. ستون کد پاسخ ها
بازبيني و کدگذاري اطلاعات گردآوري شده
انواع روشهاي استخراج داده:
استخراج داده ها به شيوه دستي
نکات مورد توجه محقق در امر خلاصه سازي پاسخ ها
استخراج داده ها به شيوه ماشيني

فصل نهم: تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج
انواع شيوه هاي تجزيه و تحليل داده ها
شيوه تجزيه وتحليل کيفي
موارد کاربرد تحليل منطقي و عقلاني
شيوه تجزيه و تحليل کمي:
1. تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي:
جدول توزيع فراواني و نسبت هاي توزيع
نمايش هندسي و تصويري توزيع
اندازه هاي گرايش به مرکز
اندازه هاي پراکندگي
روش هاي متداول براي نمايش تصويري نحوه توزيع صفت در جامعه:
روش هيستوگرام يا نمودارهاي ستوني ساده و ترکيبي
روش پلي گون يا نمودارهاي چندضلعي ساده و ترکيبي
روش منحني براي داده هاي تراکمي و تجمعي
روش قطاعي يا شعاعي و دايره اي ساده و ترکيبي
روش نمودار مثلثي
روش منحني نمايش سري هاي زماني
روش نمايش فضايي و پراکندگي پديده در فضا در شکل نقشه هاي جغرافيايي تراکمي
نمايش ترکيبي ستوني و نشانه اي پراکندگي پديده در فضا روي نقشه جغرافيا
نمايش هاي تخيلي و تصويرسازي متناسب با بزرگي و کوچکي پديده در فضا
نمايش سلسله مراتبي و روابط يک سويه و يا دو سويه پديده ها
نمودارهاي هرمي براي نمايش ساختمان جمعيت
نمودارهاي تصويري براي نمايش شکلي پديده ها
2. تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطي
اندازه هاي گرايش
اندازه هاي پراکندگي
انحراف استاندارد
واريانس
محاسن انحراف استاندارد
منحني طبيعي
خصوصيات منحني طبيعي
تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطي
همبستگي:
همبستگي مثبت
همبستگي منفي
انواع همبستگي ها
روش هاي محاسبه همبستگي:
الف- آزمون همبستگي پيرسون
ب- آزمون رو يا ضريب همبستگي اسپيرمن
ج- آزمون يا ضريب همبستگي في
محدوديت هاي آزمون خي 2:
1. تنها در مورد اطلاعات مربوط به فراواني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و نه در مورد نمره ها.
2. بايد رويدادها و اندازه گيريهاي فردي از يکديگر مستقل باشند، يعني اطلاعات پيوسته نباشند.
3. به طور کلي هيچ فراواني موردانتظار نبايد از 5 کمتر باشد، مگرتحت شرايط خاص و آن اين که از تصحيح استفاده شود
رگرسيون
T آزمون
داده هايي که رايانه با استفاده از برنامه SPSS، در اختيار محقق قرار مي دهد:
1. فراواني مشاهده شده              
2. فراواني مورد انتظار              
3. درصدهاي سطري                 
4. درصدهاي ستوني
5. خي 2بدون تصحيح ييتس        
6. خي 2 با تصحيح ييتس
7. درجه آزادي
8. سطح معني داري
9. حداقل فراواني مورد انتظار 
10. تعدادخانه هاي با مقادير موردانتظار کمتر از  5مورد فراواني    
11. تعداد فراواني فاقد اطلاعات قابليت هاي برنامه SPSS
تهيه جداول توزيع فراواني و تهيه ليست داده ها
تهيه جداول تقاطعي و دوبعدي و چند بعدي
انجام بررسيهاي آمار توصيفي
انجام بررسيهاي آمار استنباطي
محاسبات رياضي
تغيير، اصلاح، جابه جايي و مرتب کردن داده ها

فصل دهم: تنظيم و تدوين گزارش تحقيق
عناصر و ساختار گزارش تحقيق:
الف) عنصر مقدمات
ب) عنصر فهرست ها 
ج) عنصر متن          
د) عنصر کتاب نامه     
ه) عنصر پيوست ها        
محقق هنگام استفاده از موارد زير بايد مشخصات منبع را ذکر کند
نقل قول ها، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم
جداول و آمارهاي بين متن
اشکال و پيکرها نظير نقشه، نمودار، طرح و تصوير
وقايع و رخدادها
اظهارات شفاهي يا کتبي افراد
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
قضايا و گزاره هاي کلي نظير قوانين و حقايق علمي، مدل ها و نظريه ها
علت ذکر استفاده از تحقيق ديگران
روش هاي ارجاع دهي

فصل يازدهم: تهيه و تنظيم طرح تحقيق
طرح تحقيق
دلايل اهميت طرح تحقيق:
الف) تسهيل برنامه ريزي اجرايي تحقيق
ب) کسب حمايت ديگران
ج) آگاه کردن کساني که در تصويب طرح مؤثرند
انواع طرح هاي تحقيق:
1. براساس ماهيت و اهميت تحقيق   
2. براساس مراحل پيشرفت کار تحقيق    
عناصر و اجزاء يک طرح تحقيق علمي:
سوال اصلي تحقيق و بيان مسئله
سوابق و ادبيات مربوط
فلسفه و اهداف تحقيق
فرضيه ها
نوع تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه و روش نمونه گيري
روش هاي گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
روش استخراج و طبقه بندي اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
مدير و عوامل اجرايي تحقيق
زمان و طول مدت اجرايي تحقيق
هزينه هاي تحقيق
ابزارها ، وسايل و شرايط مورد نياز براي اجراي تحقيق
مشکلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق
تعريف واژگان و اصطلاحات تخصصي و اختصاصي طرح
فهرست منابع و مآخذ تحقيق
ضمايم
شيوه تنظيم و نگارش طرح تحقيق:
تهيه فهرستي از عناصر و اجزاء طرح
تعريف هر عنصر و اجزاء مربوط
ارائه طرح و عناصر تعريف شده براي نظرخواهي
لحاظ کردن نظرهاي اصلاحي در طرح

فصل دوازدهم: تهيه و تنظيم مقاله علمي
انواع مقالات علمي:
1. مقالات پژوهشي
2. مقالات مطالعاتي و ترويجي
ساختار مقالات علمي:
1. مشخصات مقاله
2. چکيده
3. مقدمه
4. روش تحقيق
5. اطلاعات و داده ها
6. تجزيه و تحليل
7. نتيجه گيري
8. شناسايي و تصديق
9. منابع
10. ضمايم
ملاحظات مربوط به تدوين مقاله علمي
دسته بندی: مدیریت » مدیریت آموزش

تعداد مشاهده: 3788 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 306

حجم فایل:1,814 کیلوبایت

 قیمت: 57,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل